Pretty Hurts

Girl | 16 | Poland |

Welcome in my Diary :)

Home Theme Ask me anything

Udajesz, że jesteś taka silna, a tak naprawdę nie umiesz sobie z niczym poradzić i wszystko doprowadza cię do płaczu. Oszukujesz samą siebie

(Źródło: sorryicantlive, via yesmystake)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter